Im Freien Felde 5 | 38895 Blankenburg | OT Derenburg
Glasmanufaktur Harzkristall

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. tilbud Ved at acceptere de tilbud, som Glasmanufaktur Harzkristall GmbH har afgivet, accepterer køberen samtidig disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelle afvigende betingelser fra køberens side er uden virkning, medmindre de er blevet skriftligt aftalt mellem køber og Glasmanufaktur Harzkristall GmbH. Alle tilbud kan ændres med hensyn til pris, mængde og leveringstid.

2 Gyldighed Følgende betingelser gælder for alle leverancer fra Glasmanufaktur Harzkristall GmbH.

3. Leveringstid Leveringstiden aftales separat i hvert enkelt tilfælde afhængigt af bestillingssortimentet. Alle oplysninger om leveringstider er omtrentlige. Hvis de kontraktligt aftalte leveringstider overskrides, skal køberen sætte Glasmanufaktur Harzkristall GmbH i misligholdelse og indrømme en rimelig frist.

4. Driftsforstyrrelser Force majeure, driftsforstyrrelser af enhver art, især også arbejdskonflikter hos Glasmanufaktur Harzkristall GmbH's leverandører og deres leverandører, samt delvis modtagelse af varen som defekt, fritager Glasmanufaktur Harzkristall GmbH fra forpligtelsen til at levere rettidigt og helt eller delvist fra forpligtelsen til at levere overhovedet. Der kan ikke rejses krav om erstatning.

5 Forsendelse Alle leveringer fra Glasmanufaktur Harzkristall GmbH sker "ex works", dvs. for køberens regning og risiko. Hvis køberen ikke giver Glasmanufaktur Harzkristall GmbH specifikke forsendelsesanvisninger, eller hvis disse ikke er mulige på grund af givne omstændigheder, vælger Glasmanufaktur Harzkristall GmbH efter eget skøn den løsning, som den finder bedst, uden at være ansvarlig for den billigste forsendelse. Kundens ønsker om specifikke forsendelsesmetoder, der afviger fra den forsendelsesmetode, som Glasmanufaktur Harzkristall GmbH normalt vælger, vil blive foretaget i henhold til lokale muligheder og faktureret til kunden. 6.

Emballage Emballage opkræves til kostpris og tages ikke retur. Typen af emballage bestemmes af sælgeren.

7. Ophavsret De designs, testserier og forme, som sælgeren har anvendt til fremstilling af det kontraktlige produkt, forbliver sælgers ejendom, selv i tilfælde af særskilt fakturering til kunden. De unikke produkter, der leveres med certifikat og underskrift, er beskyttet af ophavsretten til deres design.

8. Garanti og sikring For kvaliteten af vores leverede produkter overtager vi den i handel og industri sædvanlige garanti, for så vidt som virksomheden Glasmanufaktur Harzkristall GmbH til gengæld yder garanti til sin leverandør. Ejendomme kan kun accepteres som garanteret, hvis Glasmanufaktur Harzkristall GmbH udtrykkeligt garanterer en bestemt ejendom skriftligt i et særskilt brev eller i ordrebekræftelsen.

9. Reklamationer Reklamationer og andre krav kan kun behandles skriftligt inden for 5 dage efter modtagelse af varerne. Eventuelle andre nødvendige ordninger skal aftales særskilt med den pågældende kunde i en kontrakt.

10. betalinger De betalingsbetingelser, der er anført på ordrebekræftelsen eller fakturaen, gælder. I tilfælde af forsinket betaling opkræves morarenter i overensstemmelse med den gældende diskontosats plus 9 % p.a. for perioden med forsinket modtagelse.

11. Ejendomsforbehold Varerne forbliver Glasmanufaktur Harzkristall GmbH's ejendom indtil fuld betaling af købsprisen inklusive alle tilgodehavender, ved betaling med check eller veksel indtil checken eller vekslen er indløst. Indtil da er køberen ikke berettiget til at pantsætte eller overdrage varen til tredjemand som sikkerhed uden Glasmanufaktur Harzkristall GmbH's samtykke. Hvis køber videresælger varerne, inden betaling er sket, overdrages købers krav i forbindelse med videresalg af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, allerede nu til sælger, uanset om de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, videresælges uden eller efter forarbejdning, og uanset om de videresælges til en eller flere købere. Den overdragne fordring tjener som sikkerhed for Glasmanufaktur Harzkristall GmbH indtil fuld betaling af fakturaprisen eller indløsning af vekselen og betaling af alle Glasmanufaktur Harzkristall GmbH's øvrige fordringer mod køberen. Køber har alene ret til at disponere over varerne inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. Køberen har ret til at videresælge og disponere videre over varerne på trods af overdragelsen. Glasmanufaktur Harzkristall GmbH's inkassofuldmagt er ikke berørt af køberens inkassofuldmagt. Glasmanufaktur Harzkristall GmbH vil dog ikke selv opkræve denne fordring, så længe køberen opfylder sine betalingsforpligtelser. På anmodning af Glasmanufaktur Harzkristall GmbH underretter køberen denne om debitorerne af den overdragne fordring og underretter debitor om overdragelsen. Ejendomsforbeholdet i henhold til ovenstående betingelser gælder også, hvis køberens individuelle fordringer er opført i en løbende konto, og saldoen er blevet indgået og anerkendt.

12. Tilbagekaldelse Hvis sælgeren efter indgåelsen af købsaftalen får kendskab til, at køberen befinder sig i en ugunstig økonomisk situation, kan Glasmanufaktur Harzkristall GmbH kræve sikkerhed for sin levering på grundlag af ordren eller træde tilbage fra aftalen ved at udligne de udgifter, som køberen har haft.

Erstatningskrav mellem registrerede erhvervsdrivende er udelukket. Erstatningskrav mellem Glasmanufaktur Harzkristall GmbH og en kunde, der ikke er registreret erhvervsdrivende, er udelukket, i det omfang Glasmanufaktur Harzkristall GmbH ikke kan beskyldes for forsæt eller grov uagtsomhed.

Kompetenceområde og udførelsessted Udførelsesstedet for alle ydelser i henhold til kontrakten er Derenburg. Hvis kunden er en registreret erhvervsdrivende, er Wernigerode værneting. I sådanne tilfælde er den lokale domstol i Wernigerode også kompetent til at træffe afgørelse i sager vedrørende checks og veksler.

15. tillægsaftaler Der er ikke indgået tillægsaftaler, og de har ingen indflydelse på ovenstående leveringsbetingelser. Aftaler om det modsatte er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt er medtaget i kontrakten.